Co je environmentální výchova a jaký je její význam?

Environmentální výchova je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím (z anglického environmental - týkající se životního prostředí). Zasahuje do různých oblastí lidských aktivit. Někdy se setkáváme také s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života, což může být chápáno jako synonymum pro environmentální výchovu. Není zcela totožná s výchovou ekologickou, jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému.

Ekologie je často mylně chápána jako věda o ochraně životního prostředí. Je především vědou o vztazích mezi organismy, prostředím a organismy navzájem. V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu a v rámci RVP ZV na základních školách zasahuje do různých předmětů a to na prvním i druhém stupni.

V čem je tedy environmentální výchova užitečná? Především v tom, že přiblíží lidi opět přírodě a naučí je více vnímat křehký ekosystém, který je již od dob průmyslové revoluce soustavně narušován. Čím dál více nás žije ve městech, kde ztrácíme kontakt s přírodou a mnohdy si ani neuvědomujeme, co našemu okolí může škodit. Je třeba ale připomenout, že environmentální výchova není jen o přírodě a zvířatech, ale i o vztahu člověka k okolí, kde žije, kde se pohybuje a také o vtazích mezi lidmi navzájem, což má v dnešním světě spíše zhoršující se tendence.

Co nabízí naše nakladatelství? Nabízíme učebnice environmentální výchovy, které komplexně probírají průřezové téma environmentální výchovy podle RVP ZV, což učiteli usnadňuje práci v tom, že nemusí hledat informace o předmětu z více zdrojů. Zakoupit u nás můžete celou sérii učebnic pro první stupeň ZŠ:

 • S Martinem a Petem širým světem
  (životní prostředí je část světa, kde žijeme, podmínky života, les, louka, rybník a potok..., parky a zahrady, louka zelená..., koloběh vody...)
 • Co Anička a Martin dovedou
  domácí zvířata, pozorování přírody, práce s přírodními materiály, náměty na práci pro přírodu a řemeslné výtvarné činnosti
 • Od energie k odpadům
  energie (její zdroje a hospodárné užití), odpady (nakládání s nimi, shromažďování, sběr, likvidace nebo jiné využití), "ekologické" nakupování a některé problémy vznikající v lidských sídlištích (hluk, smog, prach aj.)
 • Co si pamatuje (nejen) babička
  a) minulý a budoucí vývoj stavu životního prostředí, zejména krajiny a přírody
  b) globální problémy a souvislosti