Co na těchto stránkách naleznete

Vítejte na stránkách nakladatelství ARSCI, které se věnují části produkce zaměřené především na environmentální výchovu pro základní školy a výuku anglického jazyka pro základní a střední školy.

Také zde naleznete tipy pro mateřské až vysoké školy, protože naše nakladatelství vydává převážně odbornou literaturou z mnoha oborů (literární věda, přírodní vědy, cvičení), která je vhodná pro výuku na i vysokých školách (mnozí naši autoři jsou vysokoškolští pedagogové a svoje knihy používají jako skripta).

Environmentální výchova pro základní školy

Od září 2007 se na českých základní školách vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rámcový vzdělávací program zařazuje do kurikula jako povinnou součást také tzv. průřezová témata, která figurují i v mnoha dalších evropských vzdělávacích programech. Podstatně by se tak měl změnit i přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Jedním z průřezových témat je environmentální vzdělávání, což je u nás zatím nepříliš známý pojem. Nakladatelství ARSCI proto ve spolupráci s RNDr. Kulichem vytvořilo učebnice pro základní školy, které jsou průvodcem v tomto poměrně rozsáhlém tématu a pomáhá učitelům průřezově probrat celý obor environmentálního vzdělávání podle RVP ZV bez vyhledávání informací z více zdrojů.

O jakých publikacích se zde dozvíte?

Jak naučit studenty angličtinu, aby jim v hlavě zůstala napořád?

Po revoluci nastal trend používat komunikativní způsob výuky, což je správné, ale jak zkušenost ukazuje, bez důkladného procvičení je obtížné použít v praxi to, co se sice teoreticky naučíme, ale nedostatečně procvičíme. Pokud si nezkusíme vytvořit aspoň stovku podmínkových vět, tak je při běžném hovoru přirozeně nepoužijeme, takže určitý dril je nezbytný.

Na základě totoho předpokladu a mnohaleté zkušenosti autorky, vznikly v nakladatelství ARSCI učebnice pro širokou skupinu žáků a studentů, kteří hledají učebnici s kvalitním výkladem, kterému dobře porozumí a který si budou moci vyzkoušet v praktických překladových větách, testech a cvičeních.

O jakých publikacích se zde dozvíte?